Privacy Policy Pedicure Praktijk Voetzorg Wezep

Pedicure Praktijk Voetzorg Wezep hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe om gegaan wordt met uw persoonsgegevens.

Er wordt alles aan gedaan om uw privacy te waarborgen en daarom zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgegaan.

Pedicure Praktijk Voetzorg Wezep houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerkt worden in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Policy.
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Gevraagd wordt om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen, zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Geen persoonsgegevens doorgegeven worden aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • Geen persoonsgegevens doorgegeven worden aan andere partijen (vb. huisarts, podotherapeut of fysiotherapeut), tenzij dit op verzoek van de cliënt is.

Pedicure Praktijk Voetzorg Wezep is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens op de website.

Verwerking van persoonsgegevens van cliënten of leveranciers worden door Pedicure Praktijk Voetzorg Wezep verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden
 • Communicatie over de opdracht
 • Het uitvoering geven aan een opdracht
 • De overeengekomen opdracht

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Pedicure Praktijk Voetzorg Wezep de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Meisjesnaam
 • Adres
 • Postcode en woonplaats
 • (Zakelijk) Telefoonnummer
 • (Zakelijk) E-mailadres
 • Geslacht
 • Naam huisarts

In bepaalde situaties kunnen er foto’s worden gemaakt van uw voeten (de huid en/of nagels). Deze foto’s worden bewaard in een beveiligd administratiesysteem en zijn alleen bestemd voor eigen gebruik. Aan de hand van de foto’s kan de vooruitgang van uw huid en/of nagels worden beoordeelt.

Uw persoonsgegevens worden door Pedicure Praktijk Voetzorg Wezep opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.
 • Conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst worden patiëntgegevens maximaal 15 jaar bewaard na de laatste behandeldatum.

Deze Privacy Policy ligt ter inzage in de praktijk en is te lezen op de website: voetzorgwezep.nl